THE WARDROBE CONCEPT STORE SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile siteului, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:
- validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
- rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
- pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
- trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
- contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
- contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
- scopuri statistice
Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clientii persoane impozabile in sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).
Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca THE WARDROBE CONCEPT STORE SRL sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.